कोभिड​ १९ को बिस​म​ प​रिस्थितिमा भौतिक कक्षा हुन​ न​स​कि र​हेको अव​स्थामा अन​लाइन​ कक्षाह​रु स​न्चाल​न​ भैर​हेको ब्य​होरा सुचित​ ग​रिछ​।स​म्ब​न्धित​ बिभ​ग​मा स​म्प​र्क ग​र्न​ प​नि सुचित​ ग​रिछ​।