Notice Board

क्याम्पसले QAA प्रकृया जानका लागि staff meeting ￰आयोजन गरेको छ र सम्पूर्ण प्राद्यापक  क र कर्मचारी लाइ उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछ l

मिती: 2076/4/2

समय: दिनको 3 बजे 

स्थान : ग्यालेरी हल

B. Sc. third year

https://www.tuiost.edu.np/storage/notice/msc2353.pdf 

M.Sc. Chemistry Entrance Result

For details download the file.

Practical classes of Physics, Chemistry, Zoology, Botany and Meteorology start from 15th Magh, 2075.

Admission in masters level