Notice Board

Notice

Notice for mini research grant

BSc CSIT entrance published.

BCA result

Result

BBM result

BBA Entrance final result published.

Admisssioni open for the following programs:

Science: B.Sc., B.Sc. Microbiology, B.Sc. CSIT

Mamagement: BBS, BBA, BIM, BPA

Humanities: BA, BCA

Education:B.Ed.

क्याम्पसले QAA प्रकृया जानका लागि staff meeting ￰आयोजन गरेको छ र सम्पूर्ण प्राद्यापक  क र कर्मचारी लाइ उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछ l

मिती: 2076/4/2

समय: दिनको 3 बजे 

स्थान : ग्यालेरी हल