मिति २०७९ भदौ २४ गते बसेको क्याम्पस कार्य समितिको बैठकबाट शिक्षण सहायक सरह पारिश्रमिक पाउने शिक्षकको ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७९ अनुमोदन ।

मिति २०७९ भदौ २४ गते बसेको क्याम्पस कार्य समितिको बैठकबाट शिक्षण सहायक सरह पारिश्रमिक पाउने शिक्षकको ब्यवस्थापन कार्यबिधि २०७९ अनुमोदन ।