मिति २०७८ चैत्र २४ गते बसेको क्याम्पस ब्यवस्थापन समितिको बैठकबाट क्याम्पसमा सन्चालित आन्तरिक कार्यक्रमहरुको कार्यबिधी परिमार्जन सहित अनुमोदन ।

मिति २०७८ चैत्र २४ गते बसेको क्याम्पस ब्यवस्थापन समितिको बैठक बाट क्याम्पस मा सन्चालित आन्तरिक कार्यक्रमहरुको कार्यबिधी परिमार्जन सहित् अनुमोदन ।